اجزاء تشکیل دهندهسریع ترین راه درمان زخم ها ...

کرم و ژل هیرودوئید

Read more

- بیش از 60 سال اعتبار موفق جهانی
- اثر التیام بخشی 30 برابر سریع تر
- ساخت مجدد بافت های مرده و جراحی شده

  www.pubmed.com