Chiến lược kinh doanh

Mục tiêu chiến lược

Được công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn Good Company

chienluockd-1tv

Phương châm kinh doanh

  • Phát triển tinh thần sản xuất dựa trên nền tảng là chất lượng sản phẩm.
  • Đảm bảo khả năng cạnh tranh dựa trên hoạt động đổi mới quá trình sản xuất.
  • Triển khai các hoạt động sản xuất dựa trên hoạt động cơ bản.
  • Triển khai tối đa hóa hiệu quả quản lý dựa vào mục tiêu.
  • Tuân thủ các trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với nhân viên.

Motto

chienluockd-2vn
Tinh thần thách thức : Đối với nghiệp vụ mới và những thách thức mới, không ngại đối đầu khó khăn.
Tinh thần đổi mới : Bỏ lại quá khứ, đi theo những sáng tạo mới, tạo lên những nền tảng mới, sáng tạo mới.
Tinh thần hợp tác : Không đơn lẻ là đoàn thể và đoàn kết để đạt được kết quả cao hơn.