Thông tin tuyển dụng

PROCESS TUYỂN DỤNG

step-vi
No Nội dung Trạng thái Ngày đăng Số người đã tuyển
1 20 công nhân sản xuất Đã tuyển dụng 15/8/2018 20
2 Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn Đã tuyển dụng 20/8/2018 1
3 Nhân viên kỹ thuật CNC Đã 24/8/2018 1
4 200 công nhân sản xuất Đang tuyển dụng 15/10/2018 200